/ 4 نظر / 10 بازدید
علیرضا نجاری

"تخیل مهمتر از دانش است." "گرانش مسئول افتادن مردم در عشق نیست." "فرد شروع به زندگی می کنند وقتی که او می تواند زندگی کنه بیرون از زندگی خودش"

کیان فرودی - اول چهار مدرسه راهنمایی کاووش

مرد آلمانی - خانه سبز - نوشیدنی قهوه - حیوان خانگی ماهی -سیگار پرنس

عماد جهاندار

اابتدا جدول بندی میکنیم به پنج خانه با توجه به اطلاعات داده شده جدول را کامل می کنیم مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند و خانه یک مخصوص نروژی است پس خانه شماره 3 مربوط به فرد انگلیسی است خانه شماره یک زرد است و طبق خط 7 صاحب ان سیگار دانهیل میکشد و با توجه به خط 11در خانه آبی اسب نگهداری میشود از خط دوازده در خانه آبی سیگار برندز و چای استفاده میشود و صاحب ان دانمارکی است و خانه سفید آ‌بمیوه و سیگار بلو مستر استفاده می شود کسی که سیگار پراینس در خانه چهار زندگی میکند و آلمانی است و مرد انگلیسی سیگار پالمال میکشد و صاحب خانه سفید سوئدی است با توجه به اطلاعات سگ در خانه 5 پرنده خانه 3 و گربه خانه یک نگهداری میشود پس ماهی در خانه شماره 4 وفرد آلمانی نگهداری میشود

پارسا محسن زاده

وبلاگ شما معلم عزیز بسیار خوب است. وبلاگ آموزنده ای است. ممنون پارسا محسن زاده کلاس 103 مع